Najczęściej zadawane pytania:

Szkoły zapewnią miejsce wszystkim absolwentom. Postępowanie rekrutacyjne na rok 2019/2020 będzie prowadzone w tym samym czasie, ale każda szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej oraz dla absolwentów gimnazjum. Za weryfikację wniosków i ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego, będzie odpowiadać komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. W roku 2017/2018 w warszawskich szkołach było przygotowanych około 20 000 miejsc dla uczniów, natomiast na rok szkolny 2019/2020 zostało przygotowanych około 44 000 miejsc dla uczniów.

 

Typ szkoły

Liczba miejsc dla absolwentów
po gimnazjum

Liczba miejsc
dla absolwentów
SP

Liczba uczniów

Technikum

6300

6800

13100

Branżowa Szkoła I st.

1100

1200

2300

Liceum ogólnokształcące

13800

14800

28600

Ogółem wszystkie

21200

22800

44000

 

Uczeń może skorzystać z pomocy przy wyborze szkoły podczas spotkań
z doradcą zawodowym w:

 • szkole, do której uczęszcza (jeżeli jest zatrudniony doradca zawodowy),
 • rejonowych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (każdą szkołą opiekuje się rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, nie ma znaczenia czy szkoła jest publiczna, prywatna, czy społeczna).
  Wykaz poradni Psychologiczno-pedagogicznych jest dostępny na stronie Biura Edukacji http://edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie
 • Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1,  pokój 103, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. godziny pracy doradców zawodowych z młodzieżą
  i Rodzicami od wtorku do piątku w godz. 16.00 – 19.00,  soboty 10.00 – 12.00  tel. 22 656 66 48
 • Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES), umawiając się na spotkanie z doradcą zawodowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2 slajd systemu edukacji (w załączniku)

 

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń może wybrać:

 • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 • pięcioletnie technikum,
 • trzyletnią branżową szkołę I stopnia

 

Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać:

 • trzyletnie liceum ogólnokształcące
 • czteroletnie technikum
 • trzyletnią branżową szkołę I stopnia

 

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego  trzyletniego dla uczniów gimnazjum/czteroletniego
dla uczniów szkoły podstawowej, uczniowie uzyskują:

 • świadectwo szkoły średniej
 • świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 

Po zdanej maturze można wybrać studia:

 • studia pierwszego stopnia – wykształcenie wyższe zawodowe – trwają 3-4 lata, tytuł

zawodowy licencjata lub inżyniera

 • jednolite studia magisterskie – trwają 5-6 lat, tytuł zawodowy magistra uprawniający

do wykonywania wybranych zawodów (np. farmacja, prawo, psychologia, weterynaria,

konserwacja i restauracja dzieł sztuk, fizjoterapia)

 • uzupełniające studia magisterskie – trwają 1,5 - 2 lata, tytuł zawodowy magistra (kierunek tych

studiów może się być inny od kierunku studiów pierwszego stopnia).

Bez matury można uczyć się w szkołach policealnych http://edukacja.warszawa.pl/ksztalceniezawodowe/ksztalcenie-ustawiczne

lub na Kwalifikacyjnych kursach zawodowych

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalceniezawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

 

Po ukończeniu technikum  czteroletniego dla uczniów gimnazjum/pięcioletniego dla uczniów szkoły podstawowej, uczniowie uzyskują:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe
i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej

Można rozpocząć pracę, a w przypadku jeśli uczeń zdał egzaminy maturalne,  może kontynuować naukę na studiach wyższych.

Po ukończeniu trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, uczniowie uzyskują:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

 

 Po ukończeniu szkoły branżowej można podjąć pracę lub wybrać możliwość dalszego kształcenia
w dwuletniej szkole branżowej II stopnia lub w liceum dla dorosłych.

Szkoła policealna jest skierowana do osób posiadających wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura!) nauka trwa od roku - nie dłużej niż 2,5 roku.

 • umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

 

Kurator Oświaty do końca stycznia wyznaczy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Do końca lutego ogłosi wykaz konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określi miejsca uznawane za wysokie.

Dyrektor szkoły do końca lutego wyznaczy terminy sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz terminy ogłoszenia ich wyników.
Do końca lutego poda informację o dodatkowych przedmiotach punktowanych, nauczanym języku obcym w klasach dwujęzycznych i międzynarodowych oraz o dyscyplinie sportowej w szkołach sportowych.

W ramach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 będą istniały dwa odrębne systemy postępowania rekrutacyjnego dla uczniów po gimnazjum
i dla uczniów po szkole podstawowej. Jednakowe kryteria, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i wyników egzaminu ośmioklasisty. Informacje dotyczące rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji (http://edukacja.warszawa.pl/)
w zakładce „Rekrutacja” >> „ Po szkole podstawowej / po gimnazjum”.

Terminy egzaminu ósmoklasisty:

Język polski: 15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00
Matematyka: 16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00
Język obcy: 17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ośmioklasisty:  14 czerwca 2019 r.
Terminy przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 14 czerwca 2019 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

Harmonogram będzie dostępny na stronie biura edukacji http://edukacja.warszawa.pl w zakładce rekrutacja.

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

Część humanistyczna: 10 kwietnia 2019 r.

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00
 • z zakresu języka polskiego godz. 11.00

Część przyrodnicza: 11 kwietnia 2019 r.

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00
 • z zakresu matematyki 11.00

Język obcy nowożytny:  12 kwietnia 2019 r.

 • na poziomie podstawowym godz. 9.00
 • na poziomie rozszerzonym godz. 11.00

 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ośmioklasisty:  14 czerwca 2019 r.
Terminy przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 14 czerwca 2019 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę można znaleźć na stronie WCIES http://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/harmonogram_dzia%C5%82an_gimnazjalisty_2018_19.pdf

 

Kryteria gimnazjalisty

Maksymalna liczba punktów

Kryteria ósmoklasisty

Maksymalna liczba punktów

Oceny na świadectwie

100

Oceny na świadectwie

100

Aktywność społeczna

3

Aktywność społeczna

3

Świadectwo z wyróżnieniem

7

Świadectwo z wyróżnieniem

7

Szczególne osiągnięcia

18

Szczególne osiągnięcia

18

Oceny z matematyki, j. polskiego i 2 wybranych przedmiotów

po 18 (4 x 18 = 72)

Oceny z matematyki, j. polskiego i 2 wybranych przedmiotów

po 18 (4 x 18 = 72)

Punkty za egzamin

100

Punkty za egzamin

100

Wynik z j. polskiego

100% x 0,2 = 20 p

Wynik z j. polskiego

100% x 0,35 = 35 p

Wynik z matematyki

100% x 0,2 = 20 p

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 p

Wynik z  j. obcego na poziomie podstawowym

100% x 0,2 = 20 p

Wynik z  j. obcego na p. podstawowym

100% x 0,30 = 30 p

Wynik z biologii, chemii, fizyki
i geografii

100% x 0,2 = 20 p

Nie przeprowadza się.

-

Wynik z historii i wos

100% x 0,2 = 20 p

Nie przeprowadza się

-

 

 

Na stronie Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa można znaleźć wykaz liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą dokonywały naboru na rok szkolny 2019/2020.

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

Informacje dotyczące techników i szkół branżowych I stopnia,  można również znaleźć na stronie projektu Bliżej Rynku Pracy http://informator.brp.edu.pl/ lub na stronie WCIES w zakładce aktualności http://crdz.wcies.edu.pl/index.php/aktualnosci

Adresy internetowe szkół są dostępne na stronie http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum  w załączniku Wykaz szkół, które będą dokonywały naboru na rok szkolny 2019/2020.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci  olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie MEN są przyjmowani w pierwszej kolejności, odpowiednio do:

ABSOLWENCI GIMAZJUM

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Trzyletniego liceum ogólnokształcącego

Czteroletniego liceum ogólnokształcące

Czteroletniego Technikum

Pięcioletniego Technikum

Branżowej szkoły I stopnia prowadzonej dla absolwentów gimnazjum

Branżowej szkoły I stopnia prowadzonej dla absolwentów szkoły podstawowej

 

W lutym 2019 r. ukaże się aktualna lista. Lista z ubiegłego roku jest dostępna: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf

 

 

Wykaz zawodów w których kształcą warszawskie technika i szkoły branżowe I stopnia, można znaleźć na stronie Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/wykaz-zawodow  Informator  "Technika i branżowe szkoły I stopnia" rok szkolny 2018/2019 http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe
W marcu 2019 ukaże się nowy informator o szkołach zawodowych, będzie dostępny na stronie
http://edukacja.warszawa.pl w zakładce kształcenie zawodowe.

 

 1. Technik informatyk
 2. Technik żywienia i usług gastronomicznych
 3. Technik pojazdów samochodowych
 4. Technik ekonomista
 5. Technik budownictwa
 6. Technik obsługi turystycznej
 7. Technik hotelarstwa
 8. Technik organizacji reklamy
 9. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 10. Technik logistyk

Dni otwarte są świetną okazją oby poznać szkołę „od podszewki”. Jest to czas, kiedy zarówno uczniowie, jak i rodzice mogą zapoznać się z ofertą danej szkoły, zobaczyć wyposażenie szkoły, poznać nauczycieli. Oczywiście jeśli dziecko jest zainteresowane więcej niż jedną placówką, warto odwiedzić nawet kilka szkół. Dzięki temu można uzyskać wiele informacji, które potem można będzie porównać. Czasami warto stworzyć sobie specjalny szablon, który będzie nam ułatwiał takie porównania. Inną opcją jest przygotowanie listy pytań do nauczycieli, dyrekcji szkoły. Przykładowe pytania mogą dotyczyć np. programu nauczania, szkoły, zajęć pozaszkolnych, wyposażenia klas Odwiedzając szkołę, warto zwrócić uwagę na dogodny dojazd do szkoły.
Ile czasu zajmie nam dojazd do szkoły samochodem można sprawdzić przez https://www.google.pl/maps   wyznaczając trasę z domu a dojazd komunikacją miejską do szkoły można sprawdzić poprzez stronę  https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/  Warto również uwzględnić
tzn. „godziny szczytu i korki mogące utrudniać dotarcie na miejsce.

Informacja będzie dostępna na stronie Biura edukacji http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum\ jak również na stronach internetowych szkół oraz na targach edukacyjnych.

Targi w PKiN odbędą się w dniach:

5-6.03.2019 r. : dla uczniów szkół podstawowych
7-8.03.2018 r. : dla gimnazjalistów
9.03.2018 r. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

W zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikum, wyodrębniono jedną lub dwie kwalifikacje. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji. Po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych
w danym zawodzie otrzyma dyplom. Warto wiedzieć, że egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie jest egzaminem zewnętrznym.

W zawodach, w których kształcenie odbywa się w branżowej szkole I stopnia wyodrębniono tylko jedną kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminu w ramach kwalifikacji wymaganej w danym zawodzie uczeń otrzyma dyplom. Warto wiedzieć, że egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie jest egzaminem zewnętrznym.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu.

Krótko mówiąc PRK to system, który pozwala konkretnie określić, co potrafi jego właściciel. Czyli porównywać wiedzę i umiejętności oraz kompetencje., np. uczeń, który kończy gimnazjum, znajdzie
na swoim świadectwie napis „PRK II”. Ukończenie liceum czy technikum oznacza kwalifikacje
na poziomie trzecim ”PRK III”. Chyba, że uczeń zdał maturę, wtedy na jego świadectwie pojawi się napis „PRK IV”. Więcej informacji na stronie: http://kwalifikacje.edu.pl/prk-na-swiadectwie/

Film wyjaśniający zasady działania PRK:  https://www.youtube.com/watch?v=qHu5NcbBmIU

 Biuro EdukacjioreCENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W WARSZAWIEochotnicze hufce pracy